Drukarnia » Regulamin Drukarni Letica

Regulamin Drukarni Letica

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis dostępny pod adresem www.letica.pl, prowadzony jest przez firmę Letica Barbara Gołębniak,  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Malwowej 36, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem NIP 8392762682 oraz REGON 301699671, dalej zwana Zleceniobiorcą, Usługodawcą lub Drukarnią
 2. Celem Serwisu Letica.pl jest umożliwienie Użytkownikom Internetu zapoznania się z zakresem świadczonych przez Usługodawcę usług poligraficznych, których przedmiot stanowi wykonanie oznaczonych dzieł.
 3. Drukarnia ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Drukarnia świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 6. Drukarnia udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może zamieszczać go w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników.
 7. Drukarnia udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 8. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.\
 9. Podmiotem korzystającym  z usług Zleceniobiorcy (dalej zwany Zleceniodawcą) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 10. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  – urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  – poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługąJavaScript,
  – aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  – dostępem do Konta Użytkownika.
 11. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 12. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 13. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Drukarni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 14. Korzystanie z usług Zleceniobiorcy oznacza akceptację przez Zleceniodawcę niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 15. Warunkiem realizacji usługi przez Drukarnię (dalej zwanej Zamówieniem) jest:
  • akceptacja niniejszego regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie przez Zleceniodawcę odpowiedniego formularza Zamówienia znajdującego się na stronach Zleceniobiorcy, zgodnie z zawartą tam specyfikacją,
  • pozytywna weryfikacja Zamówienia przez Zleceniobiorcę gdzie:
   1. ustalana jest jego zgodność ze specyfikacją zawartą w formularzu Zamówienia
   2. ustalane są przez Strony umowy – telefonicznie lub poprzez e-mail-  indywidualne szczegóły Zamówienia.
  • akceptacja przez Zleceniodawcę  projektu objętego Zamówieniem,
 16. Przed realizacją Zamówienia przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie sprawdzić zaproponowany projekt wykonania Zamówienia i ostatecznie go zaakceptować.
 17. Przyjęcie Zamówienia przez Zleceniobiorcę jest potwierdzane osobiście, telefonicznie lub e-mailem zawierającym m.in. przewidywany termin jego realizacji, wycenę, dane Zleceniodawcy i adres do wysyłki oraz podgląd projektu Zamówienia.
 18. Z zastrzeżeniem art. 15 i 12 niniejszego regulaminu, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po potwierdzeniu zaksięgowania płatności przez Zleceniobiorcę.
 19. Zleceniobiorca przyjmując Zamówienie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów i zobowiązuje się do kalibracji urządzeń drukarskich zapewniających maksymalną możliwą do uzyskania zgodność kolorów ze specyfikacją Zamówienia, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za :
  • rozbieżności kolorystyczne wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Zleceniodawcy wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje oraz jego konfiguracji,
  • nieodpowiednią jakość wydruków będąca efektem dostarczenia przez Zleceniodawcę zdjęć i materiałów o zbyt niskiej rozdzielczości, zbyt wysokim stopniu kompresji lub poddanych nieprawidłowej obróbce.
 20. Z uwagi na specyfikację procesu druku dopuszczalne są odchylenia ilościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu w granicach + / – 5%.
 21. Zleceniodawca zapewnia, że przysługuje mu prawo do kopiowania i reprodukcji przekazanych projektów w ramach Zamówienia.
 22. Zleceniobiorca nie odpowiada za wszelkie treści i materiały zlecone do realizacji w ramach Zamówienia. W związku z tym, w przypadku naruszeń praw osób trzecich, w szczególności przez wykonanie Zamówienia naruszającego prawa dotyczące znaków towarowych lub praw autorskich bądź inne prawa ochronne w oparciu o materiały i treści przesłane przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca ponosi za to wyłączną odpowiedzialność i zwalnia Zleceniobiorcę od odpowiedzialności za naruszenie wyżej wymienionych praw lub innych praw ochronnych.
 23. W przypadku gdy materiały przekazane przez Zlecającego w ramach Zamówienia zawierają treści niezgodne z prawem, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy drukowania takich materiałów.
 24. Z zastrzeżeniem art. 15, 16 oraz  19 i 21 powyżej, w przypadku wystąpienia wad w wykonanym Zamówieniu, Zleceniodawca może złożyć reklamację wysyłając na adres biuro@letica.pl powiadomienie zawierające numer Zamówienia oraz opis problemu, w terminie 5 dni od otrzymania wykonanego Zamówienia. W przypadku gdy wadliwa jest tylko część Zamówienia Zleceniodawca może zareklamować jedynie produkty wadliwe. W celu rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca winien dostarczyć na własny koszt wadliwe produkty na adres Zleceniobiorcy w terminie 5 dni od otrzymania towaru.
 25. W przypadku uznania reklamacji wadliwie wykonane Zamówienie zostanie wymienione i ponownie dostarczone Zleceniodawcy na koszt Zleceniobiorcy.
 26. Wszystkie ceny podane na stronie Zleceniobiorcy są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 27. Cena zaakceptowana przez Zleceniodawcę w sytuacji przyjęcia Zamówienia, o której mowa w art. 17 niniejszego regulaminu, jest wiążącą dla zarówno Zleceniodawcy jaki i Zleceniobiorcy,
 28. Na każdy sprzedany produkt lub usługę Zleceniobiorca wystawia paragon, lub na życzenie Zleceniodawcy fakturę.
 29. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 30. Wszystkie prace, sposób ich wykonania projekty graficzne, zdjęcia, opisy są wyłącznie autorstwem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zabrania kopiowania i rozpowszechniania powyższych elementów bez jego wyraźnej zgody.
 31. Drukarnia LETICA może zamieszczać zdjęcia wykonanych dla klientów produktów na swojej stronie internetowej www.letica.pl oraz firmowych kontach społecznościowych.
 32. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Zleceniodawcy na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Zleceniobiorca gromadzi i przechowuje dane Zleceniodawców tylko i wyłącznie  w celu realizacji Zamówienia, jego rozliczenia i dostarczania pod wskazany przez Zleceniodawcę adres. Zleceniodawca może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.
 33. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Zleceniobiorcę w ramach Zamówienia będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

§2. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik może upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.